ตารางการอบรม

 

วัน/เวลา หัวข้อ หรือ กิจกรรม
วันที่ 1
8:00 – 8:45                              ลงทะเบียน
8:45 – 9:00 พิธีเปิด
9:00-09:30 เรียนรู้พื้นฐานระบบสมองกลฝังตัว  (Embedded System)

 • ระบบสมองกลฝังตัวคืออะไร ตัวอย่างระบบสมองกลฝังตัว
 • เรียนรู้กระบวนการเชิงระบบ (Input – Process – Output)
09:30-10:00 เรียนรู้พื้นฐานระบบควบคุมขนาดเล็ก ไมโครคอนโทลเลอร์  (Micro-controller)

 • ระบบระบบควบคุมขนาดเล็กคืออะไร ตัวอย่างระบบควบคุมขนาดเล็ก
10:00-10:45 เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมในระบบและการใช้งานอาร์ดูโน่ (Arduino)

 • อาร์ดูโน่คืออะไร ตัวอย่างการนำอาร์ดูโน่ไปใช้งาน
 • ติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE สำหรับเขียนโปรแกรม
 • แนะนำอุปกรณ์และเซนเซอร์ที่ใช้ในการอบรม
10:45-11:00 พักรับประทานอาหารว่าง
11:00-12:00 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครคอนโทลเลอร์กับเซนเซอร์ต่างๆ

 • พื้นฐานอิเล็คทรอนิค แบบเข้าใจง่าย
 • พื้นฐานของดิจิตอลและอนาลอก
 • แนะนำบอร์ดฝึกการเรียนรู้ IoT Learning 101
 • ทดลองเขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครคอนโทลเลอร์ เพื่อควบคุมหลอดไฟขนาดเล็ก
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครคอนโทลเลอร์กับเซนเซอร์ต่างๆ

 • การเขียนโปรแกรมติดต่อกับเซอร์โว เพื่อสร้างการเคลื่อนไหว
14:30-14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45-16:00 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครคอนโทลเลอร์กับเซนเซอร์ต่างๆ

 • การเขียนโปรแกรมติดต่อกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น
16:00-17:00 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อให้ไมโครคอนโทลเลอร์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

 • ทดลองเปิดปิดหลอดไฟขนาดเล็ก ผ่านอินเตอร์เน็ตด้วยมือถือ
วันที่ 2
9:00-10:30 เรียนรู้และพัฒนาระบบ IoT Smart farm

 • ส่งข้อมูลเซนเซอร์ออกสู่อินเตอร์เน็ตเพื่อสร้างการแสดงผลแบบกราฟเรียลไทม์ (Real Time Data Visualization)
10:30-10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45-12:00 เรียนรู้และพัฒนาระบบ IoT Smart farm

 • นำข้อมูลเซนเซอร์มาสร้างเงื่อนไขในการสั่งงานปั้มน้ำขนาดเล็ก
 • นำเสนอไอเดียออกแบบระบบอัจฉริยะ โดยใช้ Padlet
12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา

 • กระบวนการเชิงระบบ
 • กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
 • การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
 • การวัดและประเมินผล
14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30     ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ภาพฉายอนาคต (scenarios)

 • ระดมความคิดเห็น (PLC) สร้างภาพฉายอนาคต (scenarios) การนำความรู้ไปใช้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ในอีก 10 – 15 ปีข้างหน้า ออกแบบห้องเรียนแห่งอนาคต

นำเสนอ ผลงาน Gallery walk

 • เดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Gallery Walk ) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน padlet
 • Chat Show Share ผ่านเครือข่ายออนไลน์
 • นำเข้าสู่กิจกรรมแบบการอบรมแบบผสมผสาน(Blended Training) แบบไม่เผชิญหน้า (Online training)
16:30-17:00 พิธีปิด

ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Leave comments