การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)

เมื่อเราต้องการเปลี่ยนอะไรสักอย่าง มีหนึ่งวิธีคือการเริ่มเรียนรู้ ให้เกิด การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ตามทัศนะของเมซิโรว์ (Mezirow) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาแนวนี้ ได้ให้ความ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) หมายถึง กระบวนการสร้าง “ความหมายใหม่” ให้แก่ประสบการณ์เดิม เพื่อชี้นำการกระทำของตนในอนาคต ในการเรียนการสอนในห้องเรียนปัจจุบัน ที่สะสมองค์ความรู้มากมายจัดเป็นหลักสูตร ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะสู่ลูกศิษย์ อันเป็นคุณมากมาย และมีบางส่วนที่ควรเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

  • การเรียนรู้จาก ประสบการณ์ (experience)
  • การสะท้อนคิดด้วยวิจารณญาณ (critical reflection)
  • การแลกเปลี่ยนสนทนา (reflective discourse)
  • และการกระทำ (action)

เป็นการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ที่ชี้นำการกระทำของตนในอนาคต เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ต้องใช้อีกมิติหนึ่งคือการสะสมผ่านช่วงเวลา ซึ่งอาจจะมากบ้างน้อยบ้าง แต่เราหวังว่า พื้นที่ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์แห่งนี้ จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการสร้างประสบการณ์ สะสมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน และก้าวเดินเพื่อพัฒนาการศึกษาไปด้วยกัน ……. ยินดีต้อนรับคุณครูทุกๆท่านครับ https://www.facebook.com/IoTObecTraining

Leave comments