ผู้พัฒนาหลักสูตร


นายไพโรจน์ จุลรัตน์
วิศวกรคอมพิวเตอร์และหัวหน้าฝ่ายวิจัย
บริษัท เรียลไอที (ประเทศไทย) จำกัด
Mobile: 062-997-9544
Email: pairoch@realitlimited.com

 

นายคำสัน  แน่นอุดร
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
Mobile: 081-8437936
Email: khamsan@klp.ac.thนายวีรชาติ  มาตรหลุบเลา
ครู โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์”
Mobile: 080-2233460
Email: weerachart@phonmuang.ac.th

 


นายทองคำ  เพ็ชรหงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ “ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์”
Mobile: 080-2233460
Email: tongkam@phonmuang.ac.th

 


นายไวยวิทย์  มูลทรัพย์
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์
Mobile: 082-1072895
Email: waiwai.jaidee@gmail.com

 

Leave comments