ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา ของทีมงาน

ที่ผ่านมาคณะทีมงานได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ด้าน Internet of Things และ Digital Literacy  ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนหลากหลายระดับชั้น ทีมงานได้ออกแบบเนื้อหา ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งออกแบบอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม แม้ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานมาก่อน

เพื่อที่จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ถูกทาง ….

Leave comments