อุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้

ทีมงานได้ทำการออกแบบบอร์ดอิเล็คทรอนิคส์ มาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ แม้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านอิเล็คทรอนิคส์มาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ง่าย หรือผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว ก็สามารถประยุกต์ใช้งานบอร์ดได้หลากหลาย

หมายเหตุ: ทุกท่านที่เข้ารับการอบรม จะได้รับอุปกรณ์และเซนเซอร์ต่างๆ เพื่อนำกลับไป บูรณาการ การเรียนการสอนที่โรงเรียน ท่านละ 1 ชุด

ชุดฝึกการเรียนรู้ ไอโอที ( IoT Learning Board:101 )

 

อุปกรณ์ที่ติดพร้อมมากับบอร์ด ได้แก่

  • Wemos (Wemos is an ESP8266-12 based WiFi enabled microprocessor): ทำหน้าที่สมองกล ที่เราสามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานได้ สามารถถอดเปลี่ยนได้
  • Potentiometer: ตัวต้านทานปรับค่าได้ เราสามารถเขียนโปรแกรมอ่านค่าที่เปลี่ยนไปเมื่อหมุ่นแกน เพื่อเป็นเงื่อนไขในการทำงานของระบบที่เราออกแบบ
  • LED: หลอดไฟ เพื่อใช้งานบอกสถานะต่างๆตามเงื่อนไขที่เราเขียนโปรแกรม
  • Push button: ปุ่มสวิตซ์ เราสามารถเขียนโปรแกรมอ่านค่าการกดหรือปล่อยสวิตซ์ เพื่อเป็นเงื่อนไขในการทำงานของระบบที่เราออกแบบ
  • Buzzer: ลำโพงขนาดเล็ก เพื่อส่งเสียง ตามความถี่ที่เรากำหนดได้
  • OLED Screen: จอภาพขนาดเล็ก เพื่อแสดงผลต่างๆตามที่เราเขียนโปรแกรมสั่ง
  • USB Data Cable: สายข้อมูล ไว้เชื่อมคอมพิวเตอร์กับบอร์ด เพื่อเขียนโปรกรม และยังสามารถเป็นสายแหล่งจ่ายไฟให้กับบอร์ดได้

เซ็นเซอร์ต่างๆ

อุปกรณ์อาจเปลี่ยนแแปลงตามเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่ผู้เข้ารับการอบรม

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิของเหลว (DS18B20 One Wire Waterproof Temperature Sensor)

 

เซอร์โวเคลื่อนไหว 180 องศา (Servo 9g)

 

เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน (Soil moisture sensor)

 

บอร์ดทดลอง ใช้ต่อวงจรต้นแบบ (Breadboard)

 

ปั้มน้ำขนาดเล็ก (DC Micro Submersible Water Pump)

 

สายไฟและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการทดลอง (Jumper Cable)

 

Leave comments