intro

ถ้าเราพัฒนาครูเก่งๆได้ หนึ่งคน เราจะสามารถพัฒนานักเรียนได้อีกหลายร้อย พัน หมื่น แสน หรือล้านๆคน >>>>>>>>>>>>>>>> roiet.io กลุ่มชุมชนการเรียนรู้เล็กๆ ซึ่งก่อกำเนิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เชื่อมโยงกรอบนโยบายการพัฒนาประเทศ 20 ปี ตาม สู่การปฏิบัติสู่ครูและนักเรียน
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 กำหนดยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี จึงมีการปรรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน การปรับโครงสร้างประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เพิ่มสาระเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ทั้งนี้เพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกระบวนการเชิงวิศวกรรม ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่กำลังได้รับความสนใจกันอย่างมากในปัจจุบัน เป็นแนวคิดการ จัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการเนื้อหาและทักษะด้านวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งรวมเรียกว่า “สะเต็มศึกษา”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง เทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนำดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา ของประเทศทั้งระบบ

กิจกรรมการฝึกอบรมสมองกลฝังตัว Iot และ Smartfarm เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับนี้ ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 แผนการระยะยาว 20 ปี ที่มั่นคน ยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้ …………. ถ้าเราพัฒนาครูเก่งๆได้ หนึ่งคน เราจะสามารถพัฒนานักเรียนได้อีกหลายร้อย พัน หมื่น แสน หรือล้านๆคน >>>>>เขียนกลั่นออกมาจากหัวใจของทีมงานทุกๆคน

ก่อนฝึกอบรมพบกันในเพจนี้ครับ www.facebook.com/IoTObecTraining

Leave comments